Net Metering

Πληροφορίες Net Metering

Το Net Metering (αυτοπαραγωγή ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό), είναι η δυνατότητα να παράγουμε το ρεύμα που καταναλώνουμε, με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού στο κτίσμα μας (οικία, επιχείρηση), ενώ ταυτόχρονα παραμένουμε συνδεδεμένοι στον πάροχο.
Μας επιτρέπει τη σημαντική μείωση του λογαριασμού μας (με το net metering πληρώνουμε σχεδόν μόνο τα πάγια), εφόσον παράγουμε ό,τι καταναλώνουμε, ενώ παράλληλα μας παρέχει την δυνατότητα χρήσης του δικτύου για αποθήκευση της πλεονάζουσας αυτοπαραγόμενης ενέργειας.

Δικαίωμα ένταξης έχουν τα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή ιδιώτες), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Κοινωφελείς Οργανισμοί και Ενεργειακές Κοινότητες, που, είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου, με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος.

Για την περίπτωση σταθμού παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, δικαίωμα εγκατάστασης έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες την νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.

Οφέλη του Net Metering

Το net metering αποφέρει μία σειρά από οικονομικάπεριβαλλοντικά και λειτουργικά οφέλη:

– Μείωση του λογαριασμού της κατοικίας ή της επιχείρησης, αφού μηδενίζουμε σχεδόν τη χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας! Η ηλεκτρική ενέργεια, καθώς παράγεται και καταναλώνεται από τον ίδιο τον παραγωγό, δεν επηρεάζεται από καθυστερήσεις πληρωμών ή τροποποιήσεις συμβάσεων από το κράτος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός .
– Το κόστος λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης μηδενίζεται, αν το σύστημα συνδυαστεί με εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, που λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση μειώνουμε σημαντικά και το χρόνο απόσβεσης της εγκατάστασής μας.
– Οι αυξήσεις στην τιμή ηλεκτρικού ρεύματος αποφέρουν ακόμα μεγαλύτερο όφελος στην επένδυση, επίσης συμβάλλουν περαιτέρω στη μείωση του χρόνου απόσβεσης.
– Μεγάλη χρονική διάρκεια της επένδυσης στα 25 έτη (υπογράφεται με τον πάροχο σύμβαση 25ετούς διάρκειας), ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασης της σύμβασης μετά τη λήξη της, εφόσον το ζητήσει ο αυτοπαραγωγός.
– Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής του συστήματος. Η εγγύηση απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, φτάνει μέχρι και τα 30 έτη, ενώ η εγγύηση του inverter μπορεί να φτάσει τα 10 έτη και το κόστος συντήρησης είναι πολύ χαμηλό.
– Απόσβεση του συστήματος σε μικρό χρόνο, λόγω της άμεσης εξοικονόμησης χρημάτων από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Οι επιχειρήσεις ωφελούνται περισσότερο λόγω και της φορολογικής απόσβεσης.
– Αυξάνει την αξία μεταπώλησης του ακινήτου, καθώς το κτίριο αναβαθμίζεται ενεργειακά και εντάσσεται σε υψηλότερη ενεργειακή κλάση.
– Σε νέες οικοδομές εναρμονίζεται με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.067/2012 άρθρο 25), ο οποίος παρέχει το κίνητρο αύξησης του συντελεστή δόμησης, για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης.
– Αποτελεί την ενεργειακή λύση που προωθεί τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Net Metering δεν επιβαρύνει το οικοσύστημα, σπαταλώντας φυσικούς πόρους, γι΄ αυτό και εφαρμόζεται επιτυχώς για πολλά χρόνια, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Εγκαθιστούμε ένα φωτοβολταϊκό σταθμό που παράγει ενέργεια, ο οποίος αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με ένα μετρητή κατανάλωσης και τροφοδοτεί την συνδεδεμένη οικία μας.

Η παραγόμενη ενέργεια που δεν χρησιμοποιούμε (πλεονάζουσα), εγχέεται στο δίκτυο του Παρόχου, ενώ, αν η παραγόμενη ενέργεια δεν επαρκεί να καλύψει την κατανάλωσή μας, απορροφούμε ενέργεια από το δίκτυο του Παρόχου.

Η καταμέτρηση και των τριών ποσοτήτων ενέργειας, παραγόμενη, εγχεόμενη και απορροφώμενη, καταγράφεται από δύο διαφορετικούς μετρητές.

– Η παραγόμενη, από μετρητή που συνδέεται με το φωτοβολταϊκό σύστημα (μετρητής1) και εγκαθίσταται μαζί με το φωτοβολταϊκό σταθμό.

– Η εγχεόμενη και η απορροφώμενη, με μετρητή διπλής κατεύθυνσης (μετρητής2), ο οποίος παρέχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Αν η ενέργεια που παράγουμε είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση που έχουμε, τότε η πλεονάζουσα αποθηκεύεται στον Προμηθευτή και μπορούμε να το καταναλώσουμε μελλοντικά.

Ο συμψηφισμός που διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς μας είναι ενεργειακός.

Μετριέται η ποσότητα εγχεόμενης και απορροφώμενης ενέργειας.

Εάν από την καταμέτρηση προκύψει πως η απορροφώμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της εγχεόμενης, τότε πληρώνουμε στον Πάροχο τη διαφορά.

Εάν από την καταμέτρηση προκύψει πως η εγχεόμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της απορροφώμενης, τότε η πλεονάζουσα μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό μας και μπορούμε να την καταναλώσουμε οποτεδήποτε έχουμε κατανάλωση μεγαλύτερη της παραγωγής (μέρες χωρίς ηλιοφάνεια ή τη νύχτα που δεν παράγουμε ενέργεια).

Η πλεονάζουσα ενέργεια μεταφέρεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό για συνολικά τρία χρόνια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, όταν η παραγωγή θα είναι μικρότερη της κατανάλωσης και αυτό επαναλαμβάνεται ανά τριετία και μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Μετά τη λήξη της τριετίας τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια, δεν μεταφέρεται σε επόμενο λογαριασμό, ούτε υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή.

Γι΄ αυτό και χρήσιμο είναι να εγκαταστήσουμε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που να μπορεί να παράξει περίπου όση ενέργεια καταναλώνουμε σε ετήσια βάση ή λίγο λιγότερη, ενώ παρέχεται η δυνατότητα, στην περίπτωση που στο μέλλον οι ενεργειακές ανάγκες μας αυξηθούν, να αυξήσουμε την ισχύ της εγκατάστασής μας .

Από το 2019 επιτρέπεται η αποθήκευση με μπαταρίες της πλεονάζουσας ενέργειας από τον αυτοπαραγωγό. Ωστόσο εμείς στην Cocoon Ecoclima δεν προτείνουμε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με αποθήκευση (μπαταρίες), επειδή το όφελος θα είναι απειροελάχιστο και η επένδυση σε μπαταρίες θα αυξήσει σημαντικά τα χρόνια απόσβεσης του συστήματος.
Μπορεί να τοποθετηθεί επί κτιρίων, σε δώματα, πέργκολες και στέγες μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών ή επί εδάφους.

Για την περίπτωση σταθμού παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτηρίου (π.χ. πολυκατοικία), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής, καθένας εκ των οποίων αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης.

Το σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτεί.
– Σημαντική μείωση έως μηδενισμό στην αξία του ρεύματος. Το ποσό αυτό σχεδόν μηδενίζεται εφόσον παράγουμε ίση ή και μεγαλύτερη ενέργεια απ΄ όση καταναλώνουμε.

– Σημαντική μείωση στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (χρέωση Διανομής, Μεταφοράς και ΕΤΜΕΑΡ) βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

– Σημαντική μείωση στην ΥΚΩ, η οποία υπολογίζεται βάσει της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

– Χωρίς μείωση στα πάγια (δημοτικά τέλη και ΕΡΤ).

– Σημαντική μείωση στον ΦΠΑ, εφόσον υπολογίζεται επί νέου μειωμένου συνολικού ποσού.
Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, μέγιστη ισχύς σταθμού παραγωγής τα 20 kW ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη των 20 kW.

Στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών μέγιστη ισχύς σταθμού παραγωγής τα 10 kW, και ειδικά για την Κρήτη τα 20 kW, ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη των 10 kW ή των 20 kW αντίστοιχα.
– Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του. (Οι εργοταξιακές παροχές δεν θεωρούνται μόνιμες)

– Το κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με μία παροχή κατανάλωσης (ένα μετρητή), δηλαδή, αν σε ένα οίκημα υπάρχουν δύο παροχές, θα πρέπει να εγκατασταθούν δύο ξεχωριστά Net Metering.

– Το φωτοβολταΪκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης)

– Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.

– Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).
– Θα πρέπει να εκπονηθεί οικονομοτεχνική μελέτη από μηχανικό, λαμβάνοντας υπόψη:

Την ετήσια κατανάλωση του κτήσματος, μελετώντας λογαριασμούς ρεύματος του προηγούμενου έτους,
Τις γεωγραφικές συντεταγμένες και τον προσανατολισμό της εγκατάστασης και
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού συστήματος και να επιλεγεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες κατανάλωσης.
– Στη συνέχεια ο μηχανικός υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια μονάδα ΔΕΔΔΗΕ και όταν εγκριθεί, υπογράφεται σύμβασης σύνδεσης.

– Ο αυτοπαραγωγός μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, υποβάλλει αίτηση στον Προμηθευτή του για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός λίγων ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

-Η Σύμβαση Συμψηφισμού ισχύει για 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού συστήματος.

– Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή μετά την ενεργοποίηση του Φωτοβολταϊκού συστήματος, η Σύμβαση Συμψηφισμού με τον προηγούμενο Προμηθευτή λήγει αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα.

– Ομοίως, σε περίπτωση αλλαγής του συμβεβλημένου πελάτη της εγκατάστασης κατανάλωσης, συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

– Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση μετάβασης λειτουργούντος φωτοβολταϊκού συστήματος που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων επί κτιριακών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β’ 1079/2009) στο καθεστώς αυτοπαραγωγής με Net Metering.

– Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού είναι να καταγράφεται τόσο η εισερχόμενη ενέργεια (ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο) όσο και η εξερχόμενη ενέργεια (ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο). Οπότε, εάν ο υφιστάμενος μετρητής της παροχής Η/Ε δεν διαθέτει ήδη τη δυνατότητα αυτή, αντικαθίσταται με νέο μετρητή διπλής κατεύθυνσης – καταγραφής. Επίσης απαιτείται η εγκατάσταση και δεύτερου μετρητή για τη μέτρηση της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας.
-Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τις ημερομηνίες προγραμματισμένης καταμέτρησης που αναγράφονται στους λογαριασμούς.

– Ο Προμηθευτής πραγματοποιεί τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος, με βάση τα στοιχεία καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τον κατά περίπτωση κύκλο καταμέτρησης.

– Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

– Η συνύπαρξη δύο φωτοβολταϊκών συστημάτων στον ίδιο αριθμό παροχής δεν είναι επιτρεπτή.

– Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συστημάτων αυτοπαραγωγής που μπορούν να εγκατασταθούν από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, αρκεί τα φωτοβολταϊκά συστήματα να αντιστοιχίζονται σε διαφορετικούς μετρητές.

– Αιτήσεις επαύξησης ισχύος για σταθμούς παραγωγής μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης είναι δυνατή, μετά την υποβολή νέου αιτήματος,τη χορήγηση νέας Προσφοράς Σύνδεσης και τη καταβολή της σχετικής δαπάνης. Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθεί τροποποίηση των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού ως προς την ισχύ του σταθμού παραγωγής.